دانستنی‌ها

تنوع کدگذاری لاستیک

برای خرید لاستیک میبایست شماره یا کد لاستیک را بدانیم .

برای آشنایی با این امر 5 حالت کد گذاری رایج در زیر توضیح داده می شود.

کد گذاری نوع 1

این کدگذاری رایج ترین نوع کد گذاری میباشد که به شرح زیر میباشد.

این کد گذاری شامل سه عدد می باشد که با مثال زیر به تفصیل توضیح داده می شود.

یک مثال ساده :
شماره لاستیک فابریک پرایدی کد 165/65R13 میباشد 

عدد اول نشانگر  پهنای لاستیک می باشد و بر اساس میلی متر می باشد.در مثال بالا این عدد برابر 165 میلی‌متر می باشد.

عدد دوم نشانگر فاق لاستیک می باشد و درصدی از پهنای لاستیک بر اساس میلی متر می باشد.در مثال بالا این عدد برابر(65%*165 ) برابر 107.25 میلی‌متر می باشد.

علامت “-”  نشان دهنده ساختار بایاس (crossply) میباشد و  ساختار رادیال Radial بوسیله حرف R نشان داده می شود.)

عدد سوم نشانگر  قطر رینگ می باشد و بر اساس اینچ می باشد.در مثال بالا این عدد برابر 13اینچ و 330/2 میلی متر می باشد.

با استفاده از کد داده شده و فرمول زیر می‌توان «قطر بیرونی لاستیک» را بر حسب میلی متر محاسبه کرد.

این فرمول عبارت است از:

قطر بیرونی لاستیک=(2*فاق تایر(پهنای لاستیک * %عدد فاق)+قطر رینگ (برحسب اینچ)*2.54)

در مثال بالا این عدد برابر     544.7 =330.2+(107.25*2)

کد گذاری نوع 2

شکل دیگری از نمایش کد لاستیک شیوه‌ای است که در آن به جای «نسبت فاق به پهنا»ی لاستیک، قطر بیرونی آن نمایش داده می‌شود.

در مثال مطرح شده بالابجای  کد 165/65R13 کد 165/545R13 نوشته می شود.

بطوریکه یک رینگ 13 اینچی دارای قطر 330.2 میلی‌متر است. با افزودن ارتفاع دو فاق (2×میلی‌متر 107.25) به آن، مقدار قطر بیرونی لاستیک، یعنی 544.7 میلی‌متر به دست می‌آید. که به 545 گرد می گردد.

در وهله اول به نظر می‌رسد که این روشها اندکی ابهام ایجاد می‌کنند؛ اما در عمل، این دو روش کدگذاری به این دلیل که ارتفاع فاق لاستیک همیشه کمتر از پهنای آن است، به سادگی قابل شناسایی هستند.

از آنجا که ارتفاع فاق بر حسب درصدی از پهنای لاستیک بیان می‌شود، این مقدار همیشه از 100% (و در نتیجه از 200%) کمتر است. از سوی دیگر قطر بیرونی لاستیک خودروها همیشه از200 میلی‌متر بیشتر است. لذا چنانچه عدد دوم از عدد 200 بیشتر باشد، در این صورت کدگذاری این لاستیک طبق کدگذاری ژاپن بوده و در صورتی که کمتر از 200 باشد، از کدگذاری آمریکا/اروپا استفاده شده است.

کد گذاری نوع 3

در این نوع کد گزاری از دوعدد و یک حرف (ویا خط فاصله) استفاده میشود.

اولین عدد از سمت چپ  به شما عدد عرض مقطع تایر را نشان می دهد. علامت “-” نشان دهنده ساختار بایاس (crossply) تایر است (ساختار رادیال Radial بوسیله حرف R نشان داده می شود.) و در نهایت عدد سمت راست نشانگر قطر ریم به اینچ نمایش می دهد.

براین اساس کد 26-14.9 به معنی 26 اینچ ریم(رینگ) و 14.9 اینچ عرض مقطع با ساختار بایاس (crossply) است.

براین اساس کد  6-3.50 به معنی 6 اینچ ریم و 3.5 اینچ عرض مقطع با ساختار بایاس (crossply) است.

کد گذاری نوع 4

در این نوع کد گزاری از سه عدد و یک حرف (ویا خط فاصله) به همراه علامت X استفاده میشود.

اولین عدد از سمت راست قطر رینگ را نشان می دهد .

علامت “-” نشان دهنده ساختار بایاس (crossply) تایر است (ساختار رادیال Radial بوسیله حرف R نشان داده می شود.) و

دومین عدد از سمت راست عرض مقطع را نشان می دهد که معمولا عددی اعشاری است.

اولین عدد از سمت چپ نیز قطر خارجی تایر را نشان می دهد .

***براین اساس کد 31X10.50R15 به معنی ذیل می باشد (سایز پاترولی)

عدد 31 نشان دهنده قطر خارجی لاستیک ویا همان مجموع ارتفاع از زمین تا بالاترین نقطه تایر به اینچ است. عدد 10.50 عرض مقطع تایر را به اینچ نشان می دهد و عدد 15 مربوط به سایز رینگ است و نهایتا علامت “R” ساختار رادیال تایر را نشان میدهد.

***براین اساس کد 4-11X4.00 به معنی ذیل می باشد:

عدد 11 نشان دهنده قطر خارجی لاستیک ویا همان مجموع ارتفاع از زمین تا بالاترین نقطه تایر به اینچ است. عدد 4.00 عرض مقطع تایر را به اینچ نشان می دهد و عدد 4 مربوط به سایز رینگ است و نهایتا علامت “-” ساختار بایاس (crossply) تایر را نشان میدهد.

***براین اساس کد 9-25X12.00 به معنی ذیل می باشد:

عدد 25 نشان دهنده قطر خارجی لاستیک ویا همان مجموع ارتفاع از زمین تا بالاترین نقطه تایر به اینچ است. عدد 12.00 عرض مقطع تایر را به اینچ نشان می دهد و عدد 9 مربوط به سایز رینگ است و نهایتا علامت “-” ساختار بایاس (crossply) تایر را نشان میدهد

کد گذاری نوع 5

در این نوع کد گزاری از دو عدد و یک حرف (ویا خط فاصله) استفاده میشود.

عدد سمت راست قطر رینگ را نشان می دهد .

علامت “-” نشان دهنده ساختار بایاس (crossply) تایر است (ساختار رادیال Radial بوسیله حرف R نشان داده می شود.)

دومین عدد از سمت راست عرض مقطع را نشان می دهد که معمولا عددی اعشاری است.

 عدد  سمت چپ نیز عرض مقطع تایر را نشان می دهد .

بطور معمول در تایرهایی که اینگونه نشانه گذاری شده اند عرض مقطع همواره ۸۰% است.

***براین اساس کد 145R10 به معنی ذیل می باشد :

عد 10 نشان دهنده قطر رینگ به اینچ است. عدد 145 عرض مقطع تایر را به میلیمتر نشان می دهد و علامت “R” ساختار رادیال تایر را نشان میدهد.

قطر واقعی لاستیک

قطرهای مذکور، قطرهای تئوری لاستیک هستند. قطر واقعی یک لاستیک را تنها می‌توان در کتابچه‌های راهنمای شرکتهای تولید کننده یافت.

 پهنا و قطر بیرونی لاستیک، همیشه در شرایطی که بر رینگی با همان اندازه نصب شده است، محاسبه می‌شوند و نصب لاستیک بر رینگ‌هایی با پهناهای دیگر منجر به استخراج اندازه‌های متفاوت از لاستیک خواهد شد.

پست های مرتبط